Click to Print This Page
http://www

Countries accused of taking part in 'extraordinary renditions.'

 

 

Gazeta Wyborcza, Poland

Poland Itself Must Investigate Secret CIA Prisons

 

"Denials by current heads of Security and the highest-ranking politicians will not suffice. ... Our national interest requires that Poland should defend its image as a country rule by law."

 

By Łukasz Lipiński and Bartosz Węglarczyk

 

Translated By Halszka Czarnocka

 

June 8, 2007

 

Gazeta Wyborcza - Poland - Original Article (Polish)

Commentary by the editors of the Foreign Department of Gazeta Wyborcza on the report of European Council on secret CIA prisons in Poland

 

In the European Council’s report , there is no hard evidence of the existence of secret CIA prisons in Poland. Nevertheless, the accusations in the report are so severe that the Polish government cannot let them go unanswered. And it isn’t the European Council that it must answer, but the citizens of Poland. Yesterday, this is just what the European Commission recommended.

 

We are accused of torturing people in Poland. Denials by current heads of Security and the highest-ranking politicians will not suffice. It is obvious that the government cannot admit to anything that would expose our security forces and our alliances.

 

The issue should be investigated by a commission of independent factors, recognized as authorities both in Poland and – especially important – abroad. A good team would be, for instance, a commission consisting of three ex-Foreign Ministers, who were not in the government while the CIA prisons were supposed to be operating: Władysław Bartoszewski, Dariusz Rosati and Bronisław Geremek.

 

The commission should have access to all documents and people related to the investigation, and it should be up to the commission to decide what should be made public after the investigation is completed - so as not to compromise the alliances and security of Poland.

 

The commission should establish to what degree, in the years 2003-2005, Poland cooperated with CIA in transporting suspected terrorists. Was international law violated, especially the conventions protecting human rights and forbidding torture? Has this cooperation put the dignity and good name of Poland into question? Have Polish functionaries abused their prerogatives or transgressed the law?

 

Our national interest requires that Poland should defend its image as a country rule by law. Establishing such a commission would be a good weapon in this fight.

 

Polish Version Below

 

Niech byli szefowie polskiej dyplomacji zbadają tajne więzienia CIA

 

Łukasz Lipiński i Bartosz Węglarczyk 2007-06-08, ostatnia aktualizacja 2007-06-10 18:13:21.0

 

Komentarz szefów działu zagranicznego Gazety Wyborczej o raporcie Rady Europy o tajnych więzieniach CIA w Polsce

 

W raporcie Rady Europy nie ma dowodów na istnienie tajnych więzień CIA w Polsce. Ale raport stawia tak ostre zarzuty, że rząd RP musi na nie odpowiedzieć. Nie Radzie Europy, lecz Polakom. Do tego samego wezwała wczoraj Komisja Europejska.

 

Jesteśmy oskarżani o to, że w Polsce torturowani byli ludzie. Zaprzeczenia kolejnych szefów służb i najwyższych rangą polityków nie wystarczą. Jest jasne, że rząd nie może potwierdzić niczego, co naraziłoby na szwank nasze służby i nasze sojusze.

 

Sprawę powinna zbadać komisja złożona z niezależnych od władzy ludzi, uznawanych za autorytety przez rozmaite środowiska polityczne w Polsce i - co ważne - za granicą. W tej roli sprawdziłaby się komisja złożona np. z trzech byłych ministrów spraw zagranicznych, którzy nie pełnili funkcji państwowych w czasie, gdy miały działać tajne więzienia CIA: Władysława Bartoszewskiego, Dariusza Rosatiego i Bronisława Geremka.

 

Komisja powinna otrzymać dostęp do wszystkich dokumentów i osób objętych dochodzeniem. Od komisji powinno zależeć, co ujawnić opinii publicznej po zakończeniu śledztwa - tak by nie narażać sojuszy i bezpieczeństwa narodowego Polski.

 

Komisja powinna ustalić, jak w latach 2003-05 wyglądała współpraca polskich służb z CIA w transportowaniu osób podejrzanych o terroryzm. Czy naruszone zostało prawo międzynarodowe, zwłaszcza konwencje chroniące prawa człowieka i zakazujące tortur? Czy na tej współpracy ucierpiała godność dobre imię Polski? Czy polscy urzędnicy nadużyli swych uprawnień lub złamali prawo?

 

Racja stanu wymaga, by Polska broniła się przed wizerunkiem kraju bezprawia. Ustalenia takiej niezależnej komisji byłyby dobrą bronią.


Swiss senator Dick Marty, the Council of Europe's special investigator into the secret detention and illegal transfer of detainees by the CIA, tells of the contents of his latest report, June 8.


A guard shuts the gate to the airport in Szymany in northeastern Poland, which has been identified as the site of a secret CIA prison.

The front page of the Council of Europe's latest report, 'European judicial systems,' on the alleged secret transfer of suspects by the United States, which was released Friday.